2019 Commitee

  • President - Dev Bharwad
  • Jayantibhai Patel
  • Shailesh Patel
  • Parth Sheth
  • Rajan Desai
  • Bhavin Mehta
  • Parthiv Bhagat
  • Chetna Ranat
  • Twisha Suryavanshi
  • Vimal Ranat